Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 14 september 2018

De Gebruiksvoorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn gesloten door en tussen u en Le Pain Quotidien (‘LPQ,’ ‘wij,’ of ‘ons’) en, bepalen uw toegang tot en gebruik van alle of een deel van de website (https://www.lepainquotidien.com) (de ‘Site’) en alle andere geautoriseerde websites, mobiele applicaties of andere online diensten of programma’s waar deze Voorwaarden verschijnen (de Site en al het voorgaande, gezamenlijk de ‘Diensten’).

GELIEVE DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN OF TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE DIENSTEN, STEMT U ERMEE IN DAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN DAT U ERMEE AKKOORD GAAT. ALS U NIET MET DEZE VOORWAARDEN AKKOORD GAAT, IS LPQ NIET BEREID OM U TOEGANG TOT OF GEBRUIK TE GEVEN VAN DE DIENSTEN EN MAG U ZICH GEEN TOEGANG VERSCHAFFEN TOT OF GEBRUIK MAKEN VAN DE DIENSTEN.

De Diensten zijn bedoeld voor gebruikers die 16 jaar en ouder zijn. Door van de Diensten gebruik te maken, verklaart u en garandeert u dat u aan alle voorgaande toelatingsvereisten voldoet. Als u niet aan al deze vereisten voldoet, mag u zich geen toegang verschaffen of gebruikmaken van de Diensten.

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd, naar eigen oordeel, wijzigen of aanpassen en zullen de bijgewerkte Voorwaarden met een “Laatst bijgewerkt” ingangsdatum publiceren. Alle wijzigingen en aanpassingen zijn onmiddellijk na publicering van kracht en van toepassing op elke toegang tot en gebruik van de Diensten. Uw blijvende toegang tot en gebruik van de Diensten na het plaatsen van de herziene Voorwaarden, betekent dat u de bijgewerkte Voorwaarden accepteert en ermee instemt. Wij raden u daarom aan deze pagina van tijd tot tijd te bekijken, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend zijn. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde of aangepaste Voorwaarden, gelieve dan geen gebruik te maken van de Diensten.

GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

Uw toegang tot en gebruik van de Diensten en alle inhoud die zich op de Diensten bevindt of waar u toegang tot hebt, inclusief tekst, illustraties, afbeeldingen, foto’s, video’s, gebruikersomgeving, visual interfaces, handelsmerken, logo’s, applicaties, programma’s, computercode en andere informatie (gezamenlijk de ‘Inhoud’), zijn onderhevig aan uw naleving van deze Voorwaarden.

U hebt geen toegang tot of mag niet gebruikmaken van de Diensten voor elk doel dat: (a) verboden is volgens de Voorwaarden; (b) elk toepasselijk recht schendt; (c) schade veroorzaakt aan of via de Diensten; (d) inbreuk maakt op de rechten van een derde partij; (e) smadelijk, lasterlijk, beledigend, obsceen, pornografisch, onzedelijk, onfatsoenlijk, suggestief, intimiderend, bedreigend, aanstootgevend, frauduleus of anderszins afkeurenswaardig is; (f) resulteert in de commerciële wederverkoop van artikelen of diensten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LPQ; of (g) de feitelijke werking van de Diensten beïnvloedt of onderbreekt of probeert te beïnvloeden of te onderbreken.

Bovendien gaat u ermee akkoord: (a) geen robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Diensten, inclusief het controleren of kopiëren van materiaal van de Diensten; (b) geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic boms te introduceren of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is; (c) op geen enkele wijze te interfereren met de werking of hosting van de Diensten of te proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot, te interfereren met, te beschadigen of verstoren van onderdelen van de Diensten, de server waarop de Diensten zijn opgeslagen, of elke server, computer of database verbonden met de Diensten; (d) de broncode, de bedieningsmethode of handelsgeheimen die in de Diensten zijn vervat niet te deassembleren, te demonteren, te decompileren of proberen anders af te leiden; of (e) niet proberen de technologische beschermingsmaatregelen, die bedoeld zijn om de toegang tot enig deel van de Diensten te beperken, te omzeilen of te overstijgen.

Wij kunnen elke Dienst, inclusief elke dienstvoorwaarde, naar eigen oordeel stopzetten of van tijd tot tijd wijzigen zonder kennisgeving. Tevens kunnen wij, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving, specificaties van producten beschreven en/of weergegeven via de Diensten opschorten of wijzigen.

GEBRUIKERS EN ACCOUNTS

Om deel te nemen aan bepaalde onderdelen van onze Diensten, dient u zich registreren voor een account. Wanneer u een account aanmaakt, moet u mogelijk een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. U kunt mogelijk toegang krijgen tot uw account via autorisatiemethoden van derden (bijvoorbeeld een sociale media-account). Bij het aanmaken van een account, gaat u akkoord met het volgende: (a) slechts één enkele account aan te maken; (b) nauwkeurige, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie te verstrekken; (c) uw informatie actueel en accuraat weer te geven; (d) uw wachtwoord en toegang tot uw account te beschermen; (e) ons te informeren als u ontdekt of vermoedt dat de veiligheid van uw account n gevaar is gebracht of geschonden is; en (f) verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die plaatsvinden onder een account dat onder u is geregistreerd en alle risico’s van ongeoorloofd gebruik van het account te accepteren. Uw account, gebruikersnaam en wachtwoord zijn enkel en alleen voor uw persoonlijke gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van en verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, gebruikersnaam en wachtwoord en alle andere informatie die kan worden gebruikt om toegang tot uw account te verkrijgen. U bent als enige verantwoordelijke voor al het gebruik van de Diensten met betrekking tot uw account, inclusief de naleving van deze Voorwaarden, en u bent volledig aansprakelijk voor alle kosten, vergoedingen, verplichtingen of schade geleden door het gebruik van uw account en alle transacties voltooid via uw account.

ONLINE BESTELLEN

Wij kunnen u de mogelijkheid bieden online te bestellen bij onze deelnemende LPQ-locaties. Deze Voorwaarden zijn alleen van toepassing op bestellingen geplaatst via de Diensten. Er kan een minimum bestelbedrag van toepassing zijn. Eventuele verzendkosten, belastingen en andere verschuldigde bedragen met betrekking tot uw bestelling worden vastgesteld wanneer u uw bestelling plaatst. Er kunnen limieten gelden voor de dollarwaarden en het aantal bestellingen dat via de Diensten geplaatst kan worden. U bent verantwoordelijk voor de betaling van uw bestelling door middel van een betalingsmogelijkheid die via de Diensten beschikbaar wordt gesteld op het moment van bestellen. Wij maken gebruik van externe dienstverleners en kunnen verschillende externe betaalservices accepteren. De LPQ-locatie die wordt aangegeven wanneer u een bestelling plaatst, is verantwoordelijk voor de afhandeling van uw bestelling en voor alle vragen en andere communicatie betreffende uw bestelling. Korting, coupons en andere aanbiedingen kunnen mogelijk niet gecombineerd worden met online bestellingen. Mogelijk beschikt niet elke deelnemende locatie over alle menu-items die zijn aangegeven bij de Diensten. De Diensten kunnen u toestaan uw bestelling aan te passen. Eventuele terugbetalingen van reeds betaalde bedragen voor geannuleerde cateringbestellingen zullen worden geïdentificeerd op het moment van annulering. Gelieve rechtstreeks contact op te nemen met de LPQ-locatie die verantwoordelijk is voor de afhandeling van uw bestelling voor de vaststelling van het verschuldigde bedrag.

BEËINDIGING

Wij kunnen uw toegang tot en gebruik van de Diensten op elk moment, met of zonder reden, herroepen. Wij behouden ons het recht voor om de dienstverlening op elk moment en zonder kennisgeving stop te zetten of te wijzigen. Wij behouden ons ook het recht voor om alle bij wet en in eigen vermogen beschikbare rechtsmiddelen in te zetten.

EXTERNE LINKS

De Diensten bevatten mogelijk links naar andere websites en bronnen verstrekt door derden (gezamenlijk ‘Externe websites’). Deze links worden enkel voor uw eigen gebruiksgemak aangeboden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor: (i) de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke websites of bronnen; of (ii) de inhoud, producten of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen. Links naar dergelijke websites of bronnen impliceren geen goedkeuring/onderschrijving door LPQ van dergelijke websites of bronnen of de inhoud, producten of diensten die via dergelijke websites of bronnen beschikbaar zijn. U erkent volledige verantwoordelijkheid voor en accepteert alle risico’s die voortkomen uit uw gebruik van dergelijke websites of bronnen.

INZENDINGEN

Alle opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen of andere informatie die ons via Diensten wordt gecommuniceerd (elk een ‘Inzending’), waaronder zonder beperking alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op en voor een Inzending, worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Door het verstrekken van een Inzending verleent u LPQ, en onze filialen, dienstverleners, en elk van hun respectievelijke licentiehouders, opvolgers en rechtsverkrijgenden een royaltyvrij, niet-exclusief recht om dergelijk materiaal te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, uit te voeren, weer te geven, te distribueren en anderszins openbaar te maken aan derde partijen voor welk doel dan ook. U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor elke Inzending die u indient of bijdraagt en dat u, niet LPQ, de volledige verantwoording draagt voor dergelijke inhoud, waaronder de legaliteit, betrouwbaarheid, juistheid en geschiktheid. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of juistheid van een Inzending die door u of een andere gebruiker van de Diensten wordt geplaatst.

PRIVACY

Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en delen.

DISCLAIMER VAN GARANTIES

UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, DE INHOUD ERVAN EN ALLE ITEMS DIE VIA DE DIENSTEN WORDEN VERKREGEN, IS OP EIGEN RISICO. DE DIENSTEN EN ALLE INHOUD DIE WORDT GELEVERD OP OF VIA ONZE DIENSTEN, WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN ‘ZOALS HET IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ BASIS, ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. NOCH LPQ NOCH ELK PERSOON VERBONDEN MET LPQ BIEDT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING DAT DE SITE, INHOUD OF DIENSTEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF BESCHIKBAAR ZIJN OP EEN ONONDERBROKEN, VEILIGE OF FOUTVRIJE BASIS. LPQ GEEFT GEEN GARANTIE BETREFFENDE DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN OF INFORMATIE DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN VIA DE SITE, INHOUD OF DIENSTEN, OF DE NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, WAARHEID, VOLLEDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE WORDT VERKREGEN VIA DE SITE, INHOUD OF DIENSTEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST LPQ HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET VOORGAANDE BEÏNVLOEDT GEEN ENKELE GARANTIE DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

LPQ, HAAR FILIALEN, DIENSTVERLENERS OF HUN RESPECTIEVE AMBTENAREN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS EN/OF AGENTEN ZULLEN, TOT HET MAXIMUM DAT IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONDER WELKE JURIDISCHE THEORIE DAN OOK, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK, OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE INHOUD, DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN OM DE INHOUD VAN ALLE DIENSTEN TE GEBRUIKEN MET INBEGRIP VAN ENIG DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONELE NOOD, VERLIES VAN ONTVANGSTEN, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN ZAKEN OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN WELWILLENDHEID, VERLIES VAN GEGEVENS, DAN WEL VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK, OF ANDERSZINS, ZELFS ALS LPQ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LPQ, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, VOORTVLOEIENDE UIT OF BETREKKING HEBBEN OP HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, UW ACTUELE OF DIRECTE SCHADE, OF $ 100, OVERSCHRIJDEN, WELKE DAN OOK MINDER IS. IN RECHTSGEBIEDEN WAAR BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LPQ BEPERKT TOT DE MAXIMALE MATE WELKE IS TOEGESTAAN DOOR DE WET.

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord LPQ, zijn filialen, diensverleners en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, leden en/of agenten te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met: (a) uw gebruik van de Diensten; (b) uw Inzendingen; (c) uw schending van deze Voorwaarden; (d) uw schending van eventuele rechten van anderen; of (e) uw gedrag met betrekking tot de Diensten.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Alle zaken met betrekking tot de Diensten en deze Voorwaarden en elk geschil of claim die daaruit voortkomt of daarmee verband houdt (in elk geval, met inbegrip van niet-contractuele geschillen of claims), wordt onderworpen aan en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetgeving van de staat New York zonder gevolg te geven aan een keuze of conflicterende bepaling of regel. Naar eigen goeddunken van LPQ kan het nodig zijn dat u geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden, inclusief geschillen die voortvloeien uit of betreffende hun interpretatie, schending, ongeldigheid, niet-nakoming of beëindiging, onderwerpt aan definitieve en bindende arbitrage onder de arbitrageregels van de American Arbitration Association die de wetgeving van New York toepast.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Diensten en hun inhoud zijn eigendom van LPQ, zijn dochterondernemingen, filialen en/of licentieverstrekkers en zijn beschermd door de Verenigde Staten en het internationale auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheimen en ander intellectueel eigendom of eigendomsrechten en wetten. Deze Voorwaarden geven u toestemming om de Diensten alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik aan te wenden. U mag niets van de Inhoud reproduceren, distribueren, wijzigen, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of verzenden, of afgeleide werken maken, behalve als volgt: U mag inhoud van de Diensten printen of downloaden voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen intact houdt. Dit is de verlening van een beperkte, niet-sublicentieerbare licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u de Diensten of Inhoud niet gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel).

Tenzij anderszins uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden, mag u de Inhoud en/of Diensten niet reproduceren, wijzigen, distribueren, verkopen, overdragen, openbaar uitvoeren, verzenden of anderszins gebruiken, of afgeleide werken voorbereiden op basis hiervan. U mag de Inhoud of Diensten niet gebruiken op of in verband met een andere website, voor welk doel dan ook. In alle exemplaren van deze informatie moet u deze kennisgeving en alle andere auteursrechtvermeldingen opnemen die oorspronkelijk bij dergelijke informatie zijn gevoegd.

De naam LPQ, het logo en andere gerelateerde namen, logo’s, product- en dienstnamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van LPQ en zijn gelieerde ondernemingen of licentieverstrekkers. U mag dergelijke merken niet gebruiken zonder de vooraf verkregen schriftelijke toestemming van LPQ.

OVERTREDING VAN AUTEURSRECHTEN

Als u te goeder trouw meent dat materiaal dat in of via de Diensten beschikbaar is, inbreuk maakt op het auteursrecht dat u bezit of beheert, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar de klantenservice op onze Contact-pagina.

Wij verwijzen u naar 17 U.S.C. (Title 17 United States Code) § 512(c)3 (Sectie 512(c)3) met betrekking tot de vereisten voor een correcte kennisgeving.

DIVERS

Deze Voorwaarden en alle andere documenten of beleidsmaatregelen die hierin door verwijzing zijn opgenomen, vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en LPQ met betrekking tot de Diensten en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de Diensten. Als enige bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank of ander tribunaal met competente jurisdictie als ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt verklaard, om welke reden dan ook, wordt deze bepaling geëlimineerd of beperkt tot de minimale omvang zodat de resterende bepalingen van de Voorwaarden worden voortgezet. Geen afstandsverklaring door LPQ van een voorwaarde die in deze Voorwaarden wordt uiteengezet, wordt beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of een verklaring van afstand van enige andere voorwaarde en het onvermogen van LPQ om een recht of bepaling onder deze voorwaarden te doen gelden. Voorwaarden vormen geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

MEER INFORMATIE

Alle opmerkingen, vragen, verzoeken voor technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot deze Voorwaarden dienen te worden gestuurd naar de Klantenservice via onze Contact-pagina.