Algemene Voorwaarden

PQ Belgium SA, handel drijvend onder de benaming ‘Le Pain Quotidien’, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel (België), Avenue du Port 86/C en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0810.307.316 (hierna “Le Pain Quotidien”, “Wij” of “Ons” genoemd) is een onderneming gespecialiseerd in de productie van gebakken producten, brood, salades, sandwiches, dranken en tartines.

Le Pain Quotidien is te bereiken via feedback@lepainquotidien.be of 32 (0)2 348 49 49

De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met Le Pain Quotidien komt te staan (hierna de “Klant” of “U” genoemd) of iedere persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft (hierna de “Consument” genoemd) via https://www.lepainquotidien.com (hierna de “Webshop” genoemd).

 

Artikel 1 – Toepassing

1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aankopen en bestellingen die worden gedaan via de Webshop.

1.2 Het plaatsen van een bestelling op de Webshop houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van Le Pain Quotidien

1.3 Le Pain Quotidien behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op elke overeenkomst die hierna tot stand komt en zal in geen geval invloed hebben op de bestellingen die reeds zijn bevestigd door Le Pain Quotidien.

1.4 De toepassing van de algemene voorwaarden van Le Pain Quotidien sluit de toepassing van enige andere (algemene of bijzondere) voorwaarden van de Klant uit.

Artikel 2 – Aanbod

2.1 De Webshop bevat een nauwkeurige omschrijving en zo nauwkeurig mogelijke afbeeldingen van de aangeboden producten teneinde een geïnformeerde bestelling door de Klant mogelijk te maken. Het is mogelijk dat bepaalde niet-substantiële kenmerken van een product bij de levering afwijken van de beschrijvingen en afbeeldingen zoals weergegeven op de Webshop. Kleuren kunnen eveneens afwijken, rekening houdende met de belichting en de instellingen van het gebruikte scherm.

2.2 Le Pain Quotidien is niet gebonden door productomschrijvingen die duidelijk aangetast zijn door een vergissing of een onjuistheid, waaronder doch niet beperkt tot kennelijke fouten in de prijs.

2.3 Producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Indien de Klant een product bestelt via de Webshop dat niet langer in voorraad is, zal Le Pain Quotidien de Klant hier zo snel als mogelijk van informeren per e-mail of telefoon en de Klant zal het recht hebben om de bestelling te annuleren tegen terugbetaling van de prijs. Le Pain Quotidien is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de onbeschikbaarheid van een product.

2.4 Het staat Le Pain Quotidien vrij om de op de Webshop te verkrijgen producten periodiek te wijzigen en is er niet toe gehouden om enig specifiek product of type van product te blijven leveren.

2.5 Om een bestelling te plaatsen, dient de Klant minstens de leeftijd van 18 jaar te hebben. Indien Le Pain Quotidien vaststelt dat de Klant jonger is dan 18 jaar, zal de relevante bestelling niet worden uitgevoerd.

2.6 Bestellingen kunnen slechts worden verwerkt indien de Klant zich duidelijk identificeert door invulling van zijn of haar adres- en facturatiegegevens in het contactformulier. Deze gegevens dienen steeds actueel en waarheidsgetrouw te zijn.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 Om via de Webshop een overeenkomst met Le Pain Quotidien aan te gaan, dienen de volgende stappen te worden ondernomen:

  • U dient de producten die U wenst te kopen toe te voegen aan uw winkelwagen en vervolgens naar de kassa te gaan;
  • indien U een nieuwe klant bent, dient U een account aan te maken bij Ons en in te loggen;
  • indien U een bestaande klant bent, moet U uw inloggegevens invoeren;
  • indien U eenmaal bent ingelogd, moet U de gewenste leveringsmethode selecteren en uw bestelling en uw instemming met deze algemene voorwaarden bevestigen;
  • U wordt doorgestuurd naar de website van onze betaaldienstverlener, en onze betaaldienstverlener zal uw betaling afhandelen;
  • Wij sturen u dan een eerste bevestiging en van zodra wij hebben gecontroleerd of Wij aan uw bestelling kunnen voldoen, sturen Wij U een orderbevestiging op het e-mailadres zoals aangegeven op het contactformulier (op welk moment Uw bestelling een bindende overeenkomst wordt).

3.2 Le Pain Quotidien en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een bindende overeenkomst tot stand kan komen middels elektronische communicatievorm. Het ontbreken van een handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. De elektronische bestanden van Le Pain Quotidien dienen hierbij, voor zover de wet het toelaat, als bewijs.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

4.1 Dit Artikel 4 is enkel en alleen van toepassing indien U optreedt als een Consument, zijnde een persoon die geheel of hoofdzakelijk handelt buiten zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

4.2 De Consument heeft het recht om zich te bedenken, zonder enige vergoeding of opgave van redenen, binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na fysieke aflevering van het product, mits hij of zij het product slechts heeft uitgepakt ter keuring zoals in een fysieke winkel mogelijk zou zijn om te bepalen of hij of zij het product al dan niet wenst te behouden.

Overeenkomstig artikel VI.53, 4° van het Belgisch Wetboek van Economische Recht kan de Consument het herroepingsrecht uit hoofde van artikel VI.47 van het Belgisch Wetboek van Economische Recht niet uitoefenen voor producten die bederfelijk zijn en een beperkte houdbaarheid hebben.

4.3 Indien de Consument gebruik wenst te maken van zijn of haar verzakingsrecht, dient hij of zij Le Pain Quotidien hiervan op de hoogte te brengen middels het herroepingsformulier, dat beschikbaar is op de Webshop, of per e-mail naar feedback@lepainquotidien.be, met vermelding van het bestelnummer, het product dat de Consument wenst terug te sturen en of de Consument dit product wenst te retourneren of te ruilen.

4.4 De Consument heeft hierop een termijn van 14 (veertien) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de beslissing tot herroeping werd meegedeeld aan Le Pain Quotidien, om het product terug te zenden. Het product moet worden teruggezonden in een originele, volledige, onbeschadigde en ongebruikte staat, met de originele etiketten. Alle meegezonden documentatie, (een kopie van) het bestelformulier en verpakkingsmaterialen dienen bij de retourzending te worden gevoegd. Indien de Consument niet aan deze voorwaarden voldoet, zal Le Pain Quotidien de prijs van de geretourneerde producten terugbetalen, verminderd met de hiermee gepaard gaande kosten.

4.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het verzakingsrecht liggen bij de Consument.

4.6 De kosten die gepaard gaan met de terugzending van producten zijn ten laste van de Consument.

4.7 Le Pain Quotidien is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van producten, als gevolg van het terugzenden van de producten.

4.8 Mits de Consument gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht overeenkomstig de voorgaande paragrafen, zal Le Pain Quotidien gehouden zijn om de door de Consument betaalde prijs (met uitzondering – voor de goede orde – van de kosten die gepaard gaan met het terugzenden van de producten en, indien van toepassing, de kosten voor eventuele schade aan de producten) terug te betalen binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na ontvangst van de producten door de Consument of, indien eerder, nadat de Consument heeft aangetoond dat de producten werden teruggezonden, met het betaalmiddel dat overeenstemt met het door de Consument gebruikte betaalmiddel.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 De op de Webshop weergegeven prijzen zijn inclusief BTW.

5.2 De prijzen omvatten niet de verzendingskosten die steeds ten laste zijn van de Klant. De verzendingskosten worden aangeduid voordat er wordt overgegaan tot de aankoop.

5.3 De prijzen worden uitgedrukt in EURO.

5.4 Behoudens in geval van fouten, worden de prijzen aangerekend zoals vermeld op het moment van de bestelling. In geval van een prijsfout zal Le Pain Quotidien de Klant hiervan zo snel als mogelijk na de bevestiging van de bestelling per e-mail op de hoogte brengen. In voorkomend geval zal de Klant de keuze hebben om de nieuwe (correcte) prijs te aanvaarden ofwel om de bestelling te annuleren en een terugbetaling van de reeds betaalde prijs te ontvangen. Bij het uitblijven van een antwoord van de Klant na een termijn van 7 (zeven) dagen na kennisgeving, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

5.5 Le Pain Quotidien kan, op elk moment en zonder kennisgeving, de prijzen zoals weergegeven op de Webshop aanpassen. Een prijswijziging zal evenwel geen toepassing vinden op bestellingen die reeds zijn geplaatst.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Behoudens indien schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn de facturen van Le Pain Quotidien onmiddellijk betaalbaar middels bankoverschrijving op de bankrekening van Le Pain Quotidien. Producten zullen worden verzonden na ontvangst van de betaling.

6.2 Betaling dient te geschieden volgens één van de volgende betalingsmogelijkheden (met vermelding van eventuele kosten verbonden aan het gebruik ervan):

  • Bancontact,
  • Visa,
  • Mastercard,
  • Maestro

De algemene voorwaarden van het betaalsysteem Mollie zijn van toepassing op de betaling. Indien er voor een betaalwijze met kredietkaart wordt gekozen, zijn hierop de voorwaarden van de kaartuitgever van toepassing.

Artikel 7 – Levering

7.1 Behoudens in geval van een overeenkomst met een Consument, is de door Le Pain Quotidien aangegeven leveringsdatum te allen tijde indicatief. Vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot een recht op enige schadevergoeding in hoofde van de Klant, noch een recht om de overeenkomst met Le Pain Quotidien te beëindigen.

Indien Le Pain Quotidien een overeenkomst heeft gesloten met een Consument, is de door La Pain Quotidien aangegeven leveringsdatum wel bindend en, voor zover er geen leveringsdatum werd overeengekomen, geldt er steeds een maximale leveringstermijn van 30 (dertig) dagen vanaf de dag dat de bestelling door Le Pain Quotidien werd bevestigd.

Indien Le Pain Quotidien de overeengekomen termijn ten aanzien van een Consument niet nakomt, om welke reden of uit welke oorzaak ook, is de Consument gerechtigd om te verzoeken de levering te laten plaatsvinden binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Als Le Pain Quotidien de producten niet binnen deze aanvullende termijn levert, heeft de Consument het recht om de bestelling te annuleren en een terugbetaling te ontvangen.

7.2 De levering van de bestelde producten gebeurt op het door de Klant opgegeven adres, of kan worden opgehaald in de winkel. Le Pain Quotidien zal evenwel enkel producten leveren op adressen in België.

7.3 De levering wordt geacht plaats te vinden op het moment dat de producten voor het eerst worden aangeboden op het opgegeven adres of op het moment dat de producten in de winkel worden afgehaald. Indien de levering door toedoen van de Klant niet succesvol is, zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen (indien van toepassing) ten laste van de Klant.

7.4 Het risico op schade aan of verlies van de bestelde producten gaat over op de Klant van zodra deze aan de Klant worden geleverd.

7.5 Gelet op het bederfbare karakter van de producten, is de Klant gehouden om de producten in een gekoelde omgeving te bewaren, of zoals anders aangegeven op de verpakking van de producten.

7.6 Indien er meerdere producten worden besteld in één bestelling, behoudt Le Pain Quotidien zich het recht voor om de producten afzonderlijk te leveren. Le Pain Quotidien doet evenwel haar uiterste best om alle producten in één pakket te leveren.

Artikel 8 – Garantie en klachten

8.1 Le Pain Quotidien staat er voor in om producten te leveren die overeenstemmen met de beschrijving en de specificaties zoals vermeld op de Webshop.

8.2 De Klant verbindt zich ertoe om de producten na levering onmiddellijk te onderzoeken. Gelet op het bederfbare karakter van de producten, dienen klachten onverwijld en uiterlijk 24 (vierentwintig) uur na levering schriftelijk aan Le Pain Quotidien te worden meegedeeld

8.3 In geval dat door Le Pain Quotidien geleverde producten gebreken zouden vertonen, zal Le Pain Quotidien de relevante producten kosteloos vervangen zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

8.4 Le Pain Quotidien is niet verantwoordelijk voor enig gebrek dat niet te wijten is aan Le Pain Quotidien, waaronder doch niet beperkt tot enig gebrek veroorzaakt door de Klant (bijvoorbeeld door nalatige koeling van de geleverde producten die koel moeten bewaard worden).

Artikel 9 – Gegevensbescherming

9.1 Le Pain Quotidien verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die ze ontvangt van de Klant te behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

9.2 Le Pain Quotidien zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken om haar contractuele verplichtingen tegenover de Klant na te komen en om te voldoen aan wettelijke en reglementaire eisen, alsook om de kwaliteit van de producten en diensten van Le Pain Quotidien te blijven verbeteren.

9.3 Indien de Klant meer informatie wenst aangaande het privacybeleid van Le Pain Quotidien, kan hij of zij contact opnemen met Le Pain Quotidien via e-mail feedback@lepainquotidien.be of de privacyverklaring van Le Pain Quotidien raadplegen op de website.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Le Pain Quotidien behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de website en alle onderdelen ervan voor, waaronder doch niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, lay-out, gegevens, software, namen, merken, labels en logo’s, al dan niet geregistreerd.

10.2 Noch de website zelf, noch de op de website aangeboden informatie mag worden opgeslagen, gewijzigd, gepubliceerd, gedistribueerd, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of gebruikt worden in welke vorm of op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Pain Quotidien.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Geen van de partijen is aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van verplichtingen, indien deze vertraging of niet-nakoming het gevolg is van een situatie van overmacht. De desbetreffende partij zal de andere partij hier in voorkomend geval van op de hoogte brengen binnen een termijn van 5 (vijf) dagen na aanvang van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan, de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van de betreffende partij, zelfs indien de oorzaak voorzienbaar was. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: voorraadtekorten, vertragingen te wijten aan derden, defecte machines, stakingen, lockout, brand, opstand, oorlog, epidemie, overstroming, elektrische storingen en beslissingen of interventies van overheidswege.

11.2 In geval de overmachtssituatie een onderbreking van de uitvoering tot gevolg heeft, worden de verplichtingen van de desbetreffende partij van rechtswege geschorst. Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 30 (dertig) dagen, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de andere partij tot betaling van enige vergoeding aan de eerste partij kan worden gehouden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Behoudens in geval van bedrog of grove nalatigheid, is Le Pain Quotidien nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, bedrijfsonderbreking, inkomstenderving, verlies van cliënteel, of enige andere vorm van schade.

12.2 Le Pain Quotidien is bovendien nooit aansprakelijk voor schade die volgt uit overmacht, een fout van de Klant of derden, zoals een laattijdige levering of niet-levering te wijten aan de vervoerder van de producten.

12.3 De totale aansprakelijkheid van Le Pain Quotidien voor directe schade wordt te allen tijde beperkt tot het bedrag (inclusief BTW) van het bestelde product waarop de aansprakelijkheid van Le Pain Quotidien betrekking heeft.

12.4 Niets in dit Artikel 12 sluit enige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid uit.

Artikel 13 – Overdracht

13.1 De Klant erkent dat Le Pain Quotidien haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden kan overdragen of uitbesteden.

13.2 De Klant is niet gerechtigd om zijn of haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden over te dragen of uit te besteden aan een derde partij, zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van Le Pain Quotidien.

Artikel 14 – Geen afstand

14.1 Verzaking aan om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden zal maar geldig zijn indien dit schriftelijk ter kennis werd gebracht van de andere partij.

14.2 Verzaking aan een specifieke bepaling van deze algemene voorwaarden zal in geen geval gelezen kunnen worden als een verzaking aan een andere bepaling, noch zal dit geïnterpreteerd kunnen worden als een voortdurende verzaking.

Artikel 15 – Deelbaarheid

15.1 Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar, nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen Le Pain Quotidien en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de betreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

16.1 Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

16.2 Elke betwisting voortvloeiend uit of met betrekking tot deze algemene voorwaarden zal onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken te Brussel vallen.